Integritet

Artikel I.

Inledande bestämmelser

Operatören är GOTANA s.r.o., 95843 Nedanovce 301, Slovakien, MOMS: SK2023308738.

Operatörens kontaktuppgifter är: postadress GOTANA s.r.o., Duklianska 1379/19 ,085 01 Bardejov Slovakien eller e-email info@takoy.se.

Operatören är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer vid behandling av personuppgifter och om fri rörlighet av sådan data, (hädanefter kallad GDPR)

Operatören har vidtagit alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa skyddet av personuppgifter.

Operatören utser ingen ansvarig person.

Operatören har inte för avsikt att överföra personuppgifter till ett tredjeland eller internationell organisation.

"Personuppgifter" är all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (hädanefter kallad "den registrerade"); en identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras direkt eller indirekt, särskilt genom hänvisning till en identifierare såsom namn, identifikationsnummer, platsdata, onlineidentifierare eller genom hänvisning till en eller flera element som är specifika för den fysiska, fysiologisk, genetisk, mental, ekonomisk, kulturell eller social identitet hos denna fysiska person

 

Artikel II.

Syfte med behandlingen, rättsliga grunder för behandlingen, kategorier av berörda personer, lagringstid för personuppgifter, mottagare av personuppgifter

Andra mottagare av dina personuppgifter är Reckon s.r.o. (i syfte att behandla faktureringsuppgifter) har företaget GLS GROUP s.r.o. (kurirföretag), Slovak Post (budföretag), Websupport (serverföretag).

Vid tillhandahållande av personuppgifter som är ett juridiskt eller avtalsenligt krav är den berörda personen skyldig att tillhandahålla dessa personuppgifter. Utan att lämna personuppgifter är det inte möjligt att behandla beställningen.